STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZALASEWA

 
Jesteś tutaj: Home Cele

1.      Celami Stowarzyszenia są:

 

a) integracja społeczeństwa wokół spraw istotnych dla Gminy Swarzędz i jej mieszkańców, w tym w przedmiocie budowy dróg: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa na terenie Gminy.

b) podejmowanie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi Gminy Swarzędz w sprawach istotnych dla różnych grup społecznych.

c) pobudzanie inicjatyw społecznych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.

d) inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wpływającymi swoimi działaniami na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

e) inspirowanie i prowadzenie działań propagujących kultywowanie tradycji wykorzystujących dorobek Gminy i regionu w celu umacniania więzi społecznych, rozwoju patriotyzmu lokalnego oraz kształtowania samorządności lokalnej.


2.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez

b) współpracę z wszystkimi podmiotami o podobnych celach działaniach

występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów, sądów

c) opiniowanie projektów dotyczących istotnych spraw dla mieszkańców ulic dróg: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa na terenie Gminy w Swarzędzu,

e) reprezentowanie interesów mieszkańców na forum lokalnym,

f) podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę dróg: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa w Zalasewie, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi gminy, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę dróg: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa na terenie Gminy.

3.      Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

4.      W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.