Test jednolity aktualny na dzień 28.04.2017 r.

Statut
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zalasewa

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mieszkańców Zalasewa.

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zalasewo.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gminy Swarzędz.
Realizując swoje cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie, celem realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i napis w otoku „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa.”.

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
a) integracja społeczeństwa wokół spraw istotnych dla Gminy Swarzędz i jej mieszkańców, w tym w przedmiocie budowy dróg: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa na terenie Gminy.
b) podejmowanie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi Gminy Swarzędz w sprawach istotnych dla różnych grup społecznych.
c) pobudzanie inicjatyw społecznych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.
d) inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wpływającymi swoimi działaniami na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców.
e) inspirowanie i prowadzenie działań propagujących kultywowanie tradycji wykorzystujących dorobek Gminy i regionu w celu umacniania więzi społecznych, rozwoju patriotyzmu lokalnego oraz kształtowania samorządności lokalnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez
b) współpracę z wszystkimi podmiotami o podobnych celach działaniach
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów, sądów
c) opiniowanie projektów dotyczących istotnych spraw dla mieszkańców Zalasewa na terenie Gminy Swarzędz,
e) reprezentowanie interesów mieszkańców na forum lokalnym,
f) podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę dróg w Zalasewie a w szczególności ulic: Cedrowa, Hebanowa, Botaniczna, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa, Kokosowa, Mahoniowa w Zalasewie, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi gminy, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej na terenie Gminy.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 7
Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania pełnoletni obywatel RP mieszkający na terenie Gminy Swarzędz. Członkiem Stowarzyszenie nie może być osoba, która jest jednocześnie członkiem innej organizacji społecznej o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia. 
Wyróżnia się trzy kategorie członków Stowarzyszenia: członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, członkowie wspierający.
Członkowie nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu w wyniku przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia może być członkiem honorowym, popierającym cele statutowe Stowarzyszenia i wspierający je swoim autorytetem Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków. Członków honorowych i wspierających powołuje Zarząd.

§ 9

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: rezygnacji członka wyrażonej w formie pisemnej, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rewizyjną wniosek Zarządu: za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków, za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące. 

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach, Zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski, Brać udział w zebraniach, naradach, imprezach, Składać do walnego zebrania Członków skargi na działalność Zarządu.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych, Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, Przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Walne Zebranie Członków 

§ 11

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu podpisem na liście obecności.

§ 12

Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Komisja Rewizyjna. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.
Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
b) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) dokonywanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
d) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
e) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek, ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia, ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
f) udzielanie absolutorium Zarządowi,
g) uchwalanie zmian w Statucie,
h) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
i) podejmowanie wszystkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

Zarząd 
§ 14
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa. Kadencja Zarządu trwa cztery lata
Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 25.
Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.
Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 15

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji lub odwołania. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.
W przypadku odwołania członka zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej. 

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej dwóch członków Zarządu
2. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu. 

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy: wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawienie sprawozdań z ich wykonania, zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości, zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków, prowadzenie spraw Stowarzyszenia, uchwalenie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 18

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie. Komisję rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

§ 19

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 20

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołane są przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji. 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, kontrola działalności zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, opiniowanie wniosku zarządu w sprawie wykluczenia członka, zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 13 ust.d wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarządu.

Rozdział IV 

Majątek i finanse Stowarzyszenia 

§ 22

Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności: nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, środki pieniężne. 

§ 23

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: składek członkowskich, darowizn, dotacji, grantów, subwencji itp., spadków i zapisów, odsetek bankowych, innych przewidzianych prawem źródeł. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 24

Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalone są przez Walne Zebranie Członków. 

§ 25 

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenia zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może stworzyć Biuro Stowarzyszenia. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. 

§ 27

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy. 

§ 28

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Created with ‌

Web Design Program